skip to Main Content

Bedriftens historie

OsloKollega har i 50 år vært en betydelig aktør innen for arbeidsmarkedsinkludering/attføringstjenester.

1. juni 2017 fusjonerte ilas as og itas amb as og fikk navnet OsloKollega.

Gjennom fusjonen er OsloKollega en av de største selskapene innen vår bransje, og vår ambisjon er å vokse ytterligere.

Vår Visjon: Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere.

Våre verdier:

Ekte – Som betyr at vi vil vel, holder det vi lover og lever som vi lærer.
Vi legger vår ære i å hjelpe mennesker videre gjennom trygge og tilrettelagte rammer og relasjoner.betyr at vi vil vel, holder det vi lover og lever som vi lærer.
Vi legger vår ære i å hjelpe mennesker videre.

Offensiv – Som betyr at vi tar initiativ, er løsningsorienterte og modige i møte med våre omgivelser og hverandre. Det finnes grenser for hva vi kan få til. De grensene skal vi flytte sammen!

I dag leverer OsloKollega ulike arbeidsmarkedstilbud for arbeidssøkere med bistandsbehov med mål om fast jobb i ordinære virksomheter, og er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift med rundt 70 ansatte. Vi har over 250 kandidater i ulike programmer og selskapet er lokalisert i 3 av 4 regioner i Oslo.

Vi er lokalisert i Cecilie Thoresensvei 11 på Lambertseter.

Aksjonærer

Dagens hovedaksjonærer med ca. 1/3 del hver er:

  • Blindemissionen IL
  • Oslo kommune
  • Familien Borch-Nielsen

Kvalitetspolicy

Kvalitets- og forbedringsarbeid er den viktigste forutsetning for lønnsom drift, fornøyde kunder og tilfredse medarbeidere og deltakere.

Produkter, serviceytelser og tjenester skal fullt og helt tilfredsstille kunders- og deltakeres krav, behov og forventninger. De skal stemme overens med forskrifter, kravspesifikasjoner og bransjestandarder generelt og bestillinger fra oppdragsgivere og handlingsplaner spesielt.

Ønsker og forventninger fra deltakere på tiltak skal tilfredsstilles innen gitte rammer og forutsetninger dersom disse stemmer overens med bestillingen fra oppdragsgiver.

Lover, forskrifter, kravspesifikasjoner og bestemmelser om produktsikkerhet, produktansvar og miljøforurensing skal følges.

«TQM MinJobb» er utviklet spesielt for OsloKollega for å sikre at kvalitetspolicy og kvalitetsmål etterleves. «TQM MinJobb» inngår som en integrert del av bedriftens operative administrative system.

«TQM MinJobb» er basert på kravene i NS-ISO 9000 og sammenfaller med disse på vesentlige punkter i virksomheten.

Kriteria, kvalitetskravene og definisjonene i eQuass skal ligge til grunn for OsloKollegas strategiske utvikling innen attføringsområdet.

Ansvaret for kvalitets- og forbedringsarbeid ligger på bedriftens øverste ledelse og alle med lederansvar.

Kvalitetskoordinator har ansvar for det daglige kvalitetsarbeidet i nært samarbeid med linjeledelsen.

OsloKollega stiller krav til alle medarbeidere og representanter om aktivt engasjement og deltakelse for å sikre at denne policy etterleves og at kvalitetsmålene oppfylles.

OsloKollega er medeier i Emploi – en totalleverandør av rekrutterings- og personalutviklingstjenester

Emploi er et samarbeid med en bedrift som har bred erfaring innen personalutvikling og jobbmatching; Sens as. Vår styrke er kunnskap om arbeidslivets behov og spilleregler, medarbeidere med høy faglig kompetanse og tilgang på eierbedriftenes samlede ressurser og lokasjoner.

Gjennom våre ulike kompetanseteam, kvalifiseringsarenaer og brede partnernettverk kan vi hjelpe deg som trenger en personlig utvikling, med endelig mål om fast jobb.

Back To Top