Bakgrunn

Denne redegjørelsen er utarbeidet for å sikre at OsloKollega konsernet etterlever regelverk som er angitt i Åpenhetsloven (“Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”, datert 18.06.2021 og rettet 23.09.2022).

OsloKollega er i henhold til denne loven ansvarlig for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres og ivaretas på arbeidsplassen. De grunnleggende menneskerettigheter er definert av FN. I tillegg er virksomheten ansvarlig for at det tilbys anstendige arbeidsforhold, slik de er definert av ILO. Dette inkluderer krav til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt en anstendig lønn. I tillegg til å ha orden på interne forhold, er virksomheten også ansvarlig at leveransekjeden og forretningspartnere etterlever kravene til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vurdering av risiko og behov for tiltak

I den vurdering som er gjort med rapporteringspunkt 30.06.2023 er det ikke avdekket risiko for negative konsekvenser hos selskapets leverandører eller internt.

Utfra en risikokartlegging av OsloKollega konsernet, en kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere vurderes det at risikonivået er lavt per i dag. Nærmere undersøkelser av leverandørkjedene med vurderinger og resultat fra stikkprøver, er iverksatt. OsloKollega vil gå nærmere i dybden på å vurdere noen utvalgte leverandører i løpet av 2023. Dette vil gjøres via dialog med leverandører, hvor vi i tillegg ønsker at det signeres på en leverandørerklæring.

Internt i selskapet gjennomføres det rutinemessig medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

Tiltak: Det er som følge av den konkrete vurderingen som er gjennomført i 2023, ikke vært behov for å gjennomføre tiltak.

Om virksomheten

OsloKollega leverer ulike arbeidsmarkedstilbud for arbeidssøkere med bistandsbehov med mål om fast jobb i ordinære virksomheter. OsloKollega er en arbeids- og inkluderingsbedrift med rundt 85 ordinært ansatte, og har over 350 kandidater i ulike programmer. Det meste av verdiskapningen produseres av selskapets egne ansatte.

Virksomhetens retningslinjer og rutiner

OsloKollega respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

OsloKollega har etablert en policy og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten, og i selskapets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til HR og kvalitetsansvarlig i selskapet, og inngår som en del av selskapets rutiner, og er forankret i selskapets styre.

Virksomhetens organisering med AMU og ansattrepresentant i styret er formalisert, og sikrer medarbeidermedvirkning i henhold til eksisterende lovverk.

Det er utarbeidet en intern rutine som beskriver selskapets holdninger og krav knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Denne rutinen fokuserer også på leverandørkjedene (underleverandører) og forretningspartnere (tjenesteleverandører). Ved inngåelse av nye avtaler med leverandører eller partnere, skal det alltid gjøres en vurdering av risikoen for om selskapet ikke etterlever kravene til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Det inngås som hovedregel ikke avtaler dersom risikoen vurderes som uakseptabel.

Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å varsle ledelsen i virksomheten, dersom det oppdages forhold som medfører risiko for at kravene ikke etterleves hos eksisterende leverandører eller partnere. Ledelsen vil i slike tilfeller vurdere risikoen og iverksette hensiktsmessige tiltak.

Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering og retningslinjer er godkjent av styret i OsloKollega konsernet 13.06.2023